Vakantieparken in Europa

Algemene voorwaarden

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden van Vakantie-Bungalowparken.nl (hierna genoemd Happy Stay)

Gebruikmaking van de diensten van Happy Stay houdt automatisch aanvaarding van onze algemene voorwaarden in, zowel door de adverteerder als door de huurder.

2. Beschrijving van de diensten

Door Happy Stay wordt uitsluitend aangeboden overdracht van informatie en mogelijkheid tot contact tussen de adverteerder en huurder via haar site. Happy Stay kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de beschikbaarheid, de opheffing of de uitvoering van de communicatie of de persoonlijke instellingen van de gebruikers.

3. Adverteren

Bij de registratie bij Happy Stay zal de adverteerder zijn persoonlijke gegevens correct verstrekken zoals gevraagd in het advertentie-formulier. De adverteerder verplicht zich tot het verstrekken van volledige, correcte en actuele informatie over de door hem aangeboden eigendommen.

4. Privacy

 1. Happy Stay zal geen persoonlijke informatie aan derden verstrekken.
 2. Happy Stay zal geen informatie over de geadverteerde eigendommen aan derden verstrekken zonder toestemming van de eigenaar.
 3. Happy Stay zal niet deelnemen aan het verzenden van niet geautoriseerde commerciële e-mail berichten en dit ook niet tolereren.

5. Verantwoordelijkheid

 1. De adverteerder is als enige verantwoordelijk voor de informatie, gegevens, teksten, boodschappen of alle andere communicatie mondeling en schriftelijk (hierna genoemd "inhoud") die hij op zijn site en in verdere uitingen aanbiedt.
 2. Happy Stay is niet aansprakelijk voor de inhoud van de site en neemt geen verantwoordelijkheid voor of geeft garantie over de juistheid van de verstrekte informatie.
 3. Happy Stay is niet verantwoordelijk voor typografische fouten in de verstrekte informatie.
 4. Door de adverteerder geadverteerde prijzen en voorwaarden zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande informatie. Deze prijzen moeten bij een reservering altijd bevestigd worden.

6. Links

Happy Stay en adverteerders kunnen links naar andere sites of diensten invoegen. Daar Happy Stay deze sites of informatie niet kan controleren, kan Happy Stay in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, advertenties, aanbiedingen, diensten of enig ander materiaal die verband houden met deze sites of diensten.

7. Relatie tussen huurders en adverteerders/eigenaars

 1. Alle communicatie tussen de adverteerder en de (potentiële) huurder loopt buiten Happy Stay om. Dit omvat zowel mondelinge als schriftelijke informatie, beschikbaarheid, prijs, bevestiging en/of factuur, betaling, adres, routebeschrijving e.d.
 2. Happy Stay kan dus niet aansprakelijk gehouden worden voor schade of kosten ten gevolge van de relatie tussen huurder en adverteerder of alles wat hiermee samenhangt. Zowel de huurder als de eigenaar worden verondersteld zich voldoende verzekerd te hebben voor elke claim hieruit voortvloeiend.

8. Klachten

Opmerkingen en klachten over het gehuurde eigendom kunnen uitsluitend gericht worden tot de adverteerder van dit eigendom (eigenaar of agent). Happy Stay aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid over de beschikbaarheid, toestand of prijs van de aangeboden eigendommen. Indien Happy Stay op de hoogte is van tekortkomingen zal Happy Stay de adverteerder kunnen uitsluiten.

9. Onderbreking van de diensten

Indien Happy Stay niet in staat is diensten of de kwaliteit ervan na te komen door wat voor reden dan ook inclusief, maar niet beperkt tot, defecten, oorlog, overmacht, zullen noch Happy Stay noch de adverteerders verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de kosten die zijn ontstaan boven de reeds gemaakte kosten.

10. Rechten betreffende inhoud

Happy Stay heeft het recht om advertenties te weigeren indien deze niet beantwoorden aan de eisen van goede zeden en wettelijk bepalingen. De tekst van de advertenties kan aangepast worden aan de standaard opmaak, zonder dat de inhoud erdoor veranderd wordt.

Zodra teksten zijn aangeleverd en geplaatst op de site van Happy Stay zijn de rechten daarvan eigendom van Happy Stay. Tevens mag deze informatie niet gekopieerd worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Happy Stay.

11. Betaling van de advertentie

Na plaatsing van uw advertentie ontvangt u een factuur van ons. De betaling dient te geschieden binnen drie weken na factuurdatum, zoniet dan zal uw advertentie off-line geplaatst tot het ogenblik van betaling.

12. Annulering van advertentie

Adverteren bij Happy Stay wordt aangegaan voor tijd van één jaar (behalve indien schriftelijk anders is overeengekomen). Aangezien er in de eerste weken van de contractperiode veel werk verricht moet worden voor de promotie van de eigendommen op internet, het maken van de advertentie, toevoeging foto's, toegang tot zoekmachines enz. is het voor Happy Stay in geval van annulering door de adverteerder onmogelijk om tot terugbetaling over te gaan.

13. Uitsluiting adverteren

Happy Stay heeft het recht een adverteerder uit te sluiten(zonder terugbetaling) indien hij

 1. niet voldoet aan de gestelde voorwaarden;
 2. ondeugdelijke informatie over zijn persoonlijke gegevens of de aangeboden eigendom verstrekt of op enige andere wijze niet voldoet aan kwaliteit en de opgewekte verwachtingen;
 3. gebruik maakt van de naam Happy Stay of gerelateerde websites tot het verzenden van SPAM e-mails.

14. Verkoop van het geadverteerde eigendom

Bij verkoop van het geadverteerde eigendom is verkoper zelf verantwoordelijk voor beëindiging van de advertentie, er zal geen terugbetaling plaatsvinden.

15. Wijzigingen in de advertentie

De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van wijzigingen in de advertentie.

16. Adresgegevens Happy Stay  
KvK Zwolle: 
BTW: 
BTW-id:  (vanaf 1 januari 2020)
Happy Stay